Với những giải pháp đột phá, chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân xã Diễn Hồng không ngừng được củng cố, nâng cao, thúc đẩy mỗi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

'Bí quyết' huấn luyện giỏi
Dân quân xã Diễn Hồng huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1. 
'Bí quyết' huấn luyện giỏi
Giới thiệu sáng kiến, cải tiến trong huấn luyện nội dung bắn súng. 
'Bí quyết' huấn luyện giỏi
Nghiêm túc, tập trung trong huấn luyện Điều lệnh đội ngũ. 
'Bí quyết' huấn luyện giỏi
Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trước khi huấn luyện. 
'Bí quyết' huấn luyện giỏi
Giờ giải lao trên thao trường. 

HUY CƯỜNG (thực hiện)